Politica de confidentialitate

Termeni si conditii de utilizare a datelor cu caracter personal

In operatiunile de procesare a datelor cu caracter personal pe site-ul www.osmyum.ro se utilizeaza date cu caracter personal cum ar fi:

 • Date despre clieni/ poteniali clienti;
 • Date privind utilizatorii site-ului.

Procesul de prelucrare a acestor tipuri de date este supus legislaiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal: REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – GDPR), prin care se reglementeaza in mod explicit activitatile de procesare a datelor cu caracter personal, calitatile entitatilor juridice ce proceseaza date cu caracter personal, rolurile si responsabilitatile acestora.

Protectia datelor cu caracter personal

Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal

Regulamentul general privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) este unul dintre cele mai importate acte legislative care afecteaza in mod direct activitatea de procesare a datelor cu caracter personal a companiei Osmyum („Compania”), cu sediul in Bucuresti.

Definitii

“Legislatia PDP” inseamna orice lege, ordonanta, hotarare, regulament sau legislatie secundara emisa de Autoritatea de Supraveghere, privind prelucrarea, confidentialitatea si utilizarea Datelor Personale, aplicabila serviciilor prestate in baza Contractului, incluzand:

(a) Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea 677/2001”); Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice (“Legea 506/2004”) si orice alt acte normative din Romania care implementeaza aceste legi, Directiva 95/46/CE (“Directiva Data Protection”) si Directiva 2002/58/CE (“Directiva e-Privacy”); si/sau

(b) incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (“GDPR”), de la data la care acesta va fi aplicabil; si orice alte acte normative nationale date in aplicarea GDPR;

(c) orice interpretare judiciara sau administrativa a oricareia dintre cele de mai sus, orice indrumari, ghiduri, coduri de practica, coduri de conduita sau mecanisme de certificare aprobate sau emise de orice Autoritate de Supraveghere relevanta, pe toata perioada in care sunt in vigoare si aplicabile, si oricaror acte care le modifica, completeaza sau inlocuiesc in decursul timpului.

”Operator date personale” inseamna Compania si/ sau orice client/ beneficiar al serviciilor Companiei care determina (individual sau impreuna in comun cu altii) scopurile pentru care si modul in care sunt sau vor fi procesate orice date cu caracter personal;

”Incidente de Securitate” inseamna orice incalcare a securitatii care duce la distrugerea, pierderea, alterarea, dezvaluirea neautorizata, accidentala sau ilegala a oricaror date cu caracter personal sau accesul accidental sau ilegal la orice date cu caracter personal.

“Date cu Caracter Personal” inseamna orice informatii transmise Prestatorului prin intermediul testelor incarcate pe platformele Prestatorului individualizate la art.1 de mai sus, legate de o persoana fizica identificata sau identificabila (“subiectul datelor cu caracter personal”) fiind una care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referinta la un numar de identificare sau la unul sau mai multi factori specifici pentru identitatea sa fizica, fiziologica, mentala, economica, culturala sau sociala, sau altfel dupa cum este definit in Legislatia PDP;

“Procesare” inseamna accesarea, colectarea, obtinerea, inregistrarea, detinerea, dezvaluirea, utilizarea, alterarea, anularea, stergerea sau distrugerea Datelor cu Caracter Personal, sau efectuarea oricarei (oricaror) operatiuni asupra Datelor cu Caracter Personal sau altfel, dupa cum este definit prin Legislatia PDP aplicabila;

”Persoana imputernicita”/”Procesatorul de Date” este reprezentata de Prestator, care asigura prestarea Serviciilor in favoarea Beneficiarului.

“Autoritati de Reglementare” reprezinta „autoritatea de supraveghere” si inseamna, conform GDPR, o autoritate publica independenta instituita de un stat membru. In Romania Autoritatea de Reglementare este reprezentata de ANSPDCP.

Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, impun ca datele cu caracter personal sa fie:

 • prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata („legalitate, echitate si transparenta”);
 • colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si sa nu fie prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice nu este considerate incompatibila cu scopurile initiale, in conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR („limitari legate de scop”);
 • adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate; trebuie sa se ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere („exactitate”);
 • pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR , sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in regulamentul GDPR in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate („limitari legate de stocare”);
 • prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare („integritate si confidentialitate”).

Compania depune toate eforturile sa alinieze la aceste principii toate activitatile de prelucrare de date cu caracter personal existente cat si toate noile procesari pe care aceasta intentioneaza sa le efectueze.

Drepturile persoanelor

Persona fizica care acceseaza acest site sub incidenta GDPR are urmatoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat
Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal
Dreptul de a actualiza datele cu caracter personal
Dreptul de a cere stergerea datelor cu caracter personal
Dreptul de a cere restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal
Dreptul de a-si porta datele cu caracter personal
Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal
Drepturi cu privire la procesarea automata a datelor cu caracter personal

Toate drepturile de mai sus sunt sustinute de proceduri distincte elaborate la nivelul companiei noastre conform cerintelor stricte ale GDPR si conform termenelor limita definite in acesta.

Legalitatea prelucrarii

Compania proceseaza datele dvs. cu caracter personal pe acest site doar in urmatoarele conditii:

 • Daca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • Atunci cand prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
 • Atunci cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;
 • Atunci cand prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • Atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;
 • Atunci cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.

Persoanele imputernicite ale operatorului

Compania se va asigura in orice moment ca toate operatiunile ce vizeaza procesari de date cu caracter personal sa fie reglementate prin contracte scrise incheiate intre operator si persoanele imputernicite sau intre operatorii asociati, dupa caz. Toate aceste contracte vor respecta cerintele si clauzele expres impuse de GDPR.

Responsabilul cu protectia datelor personale

In masura in care Compania va avea desemnat un responsabil cu protectia datelor personale, in cazurile prevazute in mod expres de GDPR, va confirmam ca acesta va avea responsabilitatile si rolurile stabilite prin Regulament, iar identificarea sa se va face in mod explicit pe pagina dedicata a site-ului nostru.

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal poate fi contacta la adresa: desk@osmyum.ro.

Pentru a contacta responsabilul nostru cu protectia datelor cu caracter personal si a obtine orice informatii legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal va rugam trimiteti un email la adresa mai sus mentionata.

Incidente de securitate

In caz de incident de securitate a Datelor cu Caracter Personal:

Va va informa cu privire la aparitia oricarui incident de securitate in care sunt implicate datele dvs. cu caracter personal;
Va investiga asupra incalcarii securitatii Datelor;
Va lua masuri rezonabile pentru a diminua efectele si a micsora orice dauna care rezulta din Incidentul de Securitate, precum si masuri rezonabile pentru a impiedica reaparitia unei asemenea incalcari a securitatii datelor;
Va dezvolta si executa un plan de reactie pentru a contracara Incidentul de Securitate;
Va informa autoritatilor relevante de reglementare in termen de 24 de ore de la aparitia incidentului de securitate.

Cerinte de conformitate GDPR

Urmatoarele actiuni sunt utilizate de Companie pentru a se alinia la principiile GDPR. Toate actiunile de mai jos sunt revizuite in mod frecvent pentru a respecta toate cerintele GDPR:

 • Compania se va asigura in mod frecvent ca exista in orice moment un temei legal justificat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Un responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal este numit in cazul in care exista aceasta cerinta
 • Toti angajatii operatorului respecta principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • Toti angajatii operatorului au fost instruiti cu privire la procesarea datelor cu caracter personal;
 • Se obtine consimtamantul explicit al consumatorului privind procesarea datelor cu caracter personal;
 • Se auditeaza in mod frecvent toate politicile de conformitate pentru a respecta cerintele GDPR;
 • Urmatoarele elemente sunt documentate temeinic in procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal:
  • Numele organizatiei in calitate de operator de date cu caracter personal;
  • Scopul pentru care sunt realizate prelucrarile;
  • Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
  • Termene de stocare / arhivare a datelor cu caracter personal;

Politici de securitate cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal.

Declaratie de confidentialitate website

Ultima actualizare 20.10.2018

Acest acord de confidentialitate te informeaza asupra informatiile pe care le colectam in procesul de utilizare a site-ului. Aceste informatii sunt colectate de compania noastra, in calitate de operator de date cu caracter personal si prin lege suntem obligati sa va informam de modul cum sunt folosite aceste date si care sunt drepturile pe care le aveti in calitate de utilizator.

Stim ca va intereseaza ce se intampla cu datele dvs. cu caracter personal si modul in care acestea sunt utilizate si dorim sa va asiguram ca acestea se utilizeaza cu atentie datele dvs. cu caracter personal. Aceasta declaratie de confidentialitate va va ajuta sa intelegeti ce date cu caracter personal colectam, de ce le colectam si ce facem cu ele.

Va rugam sa va familiarizati cu practicile noastre referitoare la confidentialitate si, daca aveti intrebari, ne puteti contacta prin e-mail la adresa: www.osmyum.ro.

Am incercat ca declaratia sa fie cat mai simpla posibil, dar daca nu sunteti familiarizati cu termenii de tipul module cookie, adrese de IP si browsere, va rugam sa cititi mai intai despre acesti termeni cheie aici.

Aveti dreptul de a refuza anumitor utilizari ale datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv utilizarea datelor cu caracter personal pentru marketingul direct.

Cine colecteaza datele cu caracter personal?

Toate datele cu caracter personal furnizate sau colectate de catre Osmyum SRL in calitate de operator de date cu caracter personal („Compania”).

Aceasta declaratie de confidentialitate se aplica datelor cu caracter personal colectate de compania noastra in legatura cu serviciile si produsele pe care le oferim.

Aceasta declaratie de confidentialitate se aplica si continutului de marketing direct, inclusiv ofertelor si reclamelor pentru produsele si serviciile Companiei unde noi (sau un furnizor de servicii care actioneaza in numele nostru) va trimitem pe site-uri web, platforme si aplicatii terta parte pe baza informatiilor despre utilizarea site-ului web de catre dvs. Aceste site-uri web terta parte au, in general, propriile Declaratii de confidentialitate si Termeni si conditii. Va incurajam sa le cititi inainte de a utiliza aceste site-uri web.

Ce date cu caracter personal sunt colectate

Date cu caracter personal inseamna orice informatie care poate fi utilizata pentru a identifica direct sau indirect o anumita persoana. Aceasta definitie include datele cu caracter personal colectate offline prin intermediul campaniilor de marketing direct, serviciilor de marketing, market research, servicii de testari si evaluari psihologice si prin intermediul site-urilor web.

Este posibil sa vi se solicite sa furnizati datele dvs. cu caracter personal atunci cand ne contactati. De asemenea, putem combina aceste informatii cu altele pentru a ne imbunatati produsele, serviciile, continutul si reclamele.

Nu aveti obligatia sa furnizati Companiei datele cu caracter personal pe care le solicitam, dar daca alegeti sa nu faceti acest lucru, este posibil sa nu va putem furniza produsele sau serviciile noastre sau o calitate superioara a serviciului sau sa va raspundem la intrebari despre produsele si serviciile noastre.

Modalitati prin care colectam datele dvs. cu caracter personal

Putem colecta date cu caracter personal dintr-o varietate de surse. Acestea includ:

 • Datele cu caracter personal pe care ni le oferiti direct, pe baza de consimtamant.

Colectam date despre modul in care utilizati serviciile si produsele noastre, cum ar fi tipurile de continut pe care le vizualizati sau cu care va conectati. De asemenea, colectam datele cu caracter personal pe care ni le furnizati atunci cand va inregistrati un cont pentru a beneficia de serviciilor noastre sau atunci cand participati la proiectele noastre (de exemplu dar fara a se limita la studii de piata, testari etc). In acest sens, este posibil sa solicitam date cu caracter personal, cum ar fi numele, sexul, data nasterii, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numarul de telefon, precum si date cu caracter sensibil.

 • Datele cu caracter personal pe care le colectam automat.

De asemenea, primim si stocam anumite tipuri de date cu caracter personal ori de cate ori interactionati cu noi online. De exemplu, utilizam module pentru a obtine date cu caracter personal atunci cand browserul dumneavoastra acceseaza site-urile web sau reclamele noastre. Datele dvs. cu caracter personal sunt, de asemenea, colectate atunci cand efectuati cautari, cumparati, postati, participati la un concurs sau la un chestionar sau atunci cand comunicati cu echipele noastre de asistenta pentru clienti. Exemple de tipuri de date cu caracter personal pe care le colectam includ; adresa IP, ID-ul dispozitivului, date despre locatie, informatii despre computer si conexiune, cum ar fi tipul si versiunea browserului, setarea fusului orar, tipuri si versiuni de conectare ale browserului. In timpul navigarii pe site-ul Companiei, putem utiliza, de asemenea, instrumente software pentru masurarea si colectarea informatiilor despre sesiune, inclusiv timpii de reactie ai paginii, erorile de descarcare, durata vizitelor pe anumite pagini, informatii despre interactiunea paginii si metodele utilizate pentru a parcurge pagina. De asemenea, este posibil sa colectam informatii tehnice pentru a ne ajuta sa va identificam dispozitivul pentru prevenirea fraudelor si pentru diagnosticare.

 • datele cu caracter personal pe care le colectam din alte surse. Putem colecta date cu caracter personal din surse publice sau din alte surse, inclusiv de la partenerii nostri de incredere si terte parti, ca de ex atunci cand utilizati functionalitatea „Like” pe Facebook sau functionalitatea „+1” pe Google+. In astfel de cazuri partenerii nostri vor obtine acordul dvs. expres pentru a proceda la astfel de operatiuni de transfer.

In ce scop utilizam datele dvs.?

Colectam, procesam si dezvaluim datele dvs. cu caracter personal numai in scopuri specifice si limitate. De exemplu, pentru a va procesa platile, pentru a evalua si gestiona orice reclamatii, pentru a dezvolta si imbunatati serviciile, metodele de comunicare si functionalitatea site-urilor noastre web, pentru a va oferi produse personalizate, comunicatii si publicitate orientata, cat si recomandari de servicii.

De asemenea, cream profiluri analizand informatiile despre comportamentul dvs. de navigare, cautarile si cumparaturile efectuate si interactiunile cu comunicatiile marcii noastre construind segmente (creand grupuri care au anumite caracteristici comune) si plasand datele dvs. cu caracter personal intr-unul sau mai multe segmente.

Colectam, procesam si dezvaluim datele dvs. cu caracter personal in scopuri variate ca de exemplu:

 • Pentru a va procesa platile, daca achizitionati produsele noastre, pentru a va putea furniza starea comenzii, pentru a va ajuta cu intrebarile si cererile si pentru a evalua toate reclamatiile;
 • Pentru a participa la serviciile oferite de Companie (fie ca aceste servicii iau forma studiilor de piata, testari si evaluari psihologice/profesionale etc);
 • Pentru a procesa comenzile dvs. de produse, indiferent de forma in care acestea sunt oferite (vanzari online, etc)
 • Pentru a procesa si a raspunde solicitarilor dvs. sau pentru a va contacta pentru a va raspunde la intrebari si/sau solicitari;
 • Pentru a dezvolta si imbunatati produsele, serviciile, metodele de comunicare si functionalitatea site-urilor noastre web;
 • Pentru concursurile sau promotiile la care participati;
 • Pentru a va comunica informatii si pentru a va gestiona inregistrarea si/sau abonamentul la buletinul nostru informativ sau alte comunicari;
 • Pentru a gestiona nevoile noastre zilnice de afaceri in ceea ce priveste participarea dvs. la concursurile, tombolele sau activitatile si solicitarile noastre promotionale;
 • Pentru a autentifica identitatea persoanelor care ne contacteaza prin telefon, mijloace electronice sau alte metode;
 • Pentru instruire interna si asigurarea calitatii;
 • Pentru a intelege si a evalua interesele, dorintele, si nevoile in schimbare ale consumatorilor, pentru a imbunatati site-ul web, produsele si serviciile noastre curente si/sau pentru a dezvolta noi produse si servicii; si
 • Pentru a furniza produse personalizate, comunicatii si reclama orientata, precum si recomandari de produse pentru dvs.

Atunci cand colectam si folosim datele dvs. cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus sau in alte scopuri, va vom informa inainte sau in momentul colectarii.

Dupa caz, va vom solicita acordul pentru a procesa datele cu caracter personal. Daca v-ati dat acordul pentru activitatile de procesare, aveti dreptul sa va retrageti acordul in orice moment.

Procesam datele dvs. cu caracter personal pentru a realiza un contract din care faceti sau veti face parte. De exemplu, trebuie sa procesam datele dvs. cu caracter personal pentru a livra un produs sau un serviciu pe care l-ati achizitionat.

De asemenea, procesam datele dvs. cu caracter personal atunci cand avem o obligatie legala (de exemplu: obligatii fiscale sau referitoare la asigurarile sociale) pentru a efectua o astfel de procesare.

Cui vor fi comunicate informatiile?

Compania comunica datele dvs. cu caracter personal intern si anumitor terte parti selectate in urmatoarele situatii:

 • Furnizori de servicii de terta parte. Pentru a va satisface cererile, a raspunde la solicitari, sau pentru a face diferite alte functii, servicii si materiale disponibile pe site-urile noastre web, comunicam datele dvs. cu caracter personal furnizorilor de servicii terta parte care indeplinesc functii in numele nostru, cum ar fi companiile: Fcebook, WordPress, Mailchimp, Youtube, Google. Acestia au acces la datele cu caracter personal necesare pentru a-si indeplini functiile. Mai mult, acestia trebuie sa proceseze aceste date cu caracter personal in conformitate cu prezenta Declaratie de confidentialitate si in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile privind protectia datelor.
 • Comunicarea legala. Putem transfera si comunica datele dvs. cu caracter personal unor terte parti:
  • Pentru a ne conforma cu o obligatie legala;
  • Cand credem cu buna credinta ca este necesar conform unei legi aplicabile;
  • La cererea autoritatilor guvernamentale care efectueaza o ancheta;
  • Pentru a verifica sau a impune „Termenii de utilizare” sau alte politici aplicabile;
  • Pentru a detecta sau proteja impotriva fraudelor sau a oricaror vulnerabilitati tehnice sau de securitate;
  • Pentru a raspunde unei situatii de urgenta; sau altfel
  • Pentru a proteja drepturile, proprietatea, siguranta sau securitateatertelor parti, a vizitatorilor site-urilor web ale companiei sau a publicului.

Cum va protejam datele cu caracter personal?

Compania ia in serios siguranta datelor dvs. cu caracter personal. Depunem toate eforturile pentru a va proteja datele cu caracter personal de abuz, interferente, pierdere, acces neautorizat, modificare sau divulgare.

Accesul la datele dvs. cu caracter personal este permis numai in randul angajatilor, pe baza unei necesitati de cunoastere si sub rezerva unor obligatii stricte de confidentialitate contractuala atunci cand sunt procesate de terte parti.

Cat timp pastram datele dvs. cu caracter personal?

Vom pastra datele dvs. cu caracter personal atata timp cat avem nevoie de ele in scopul pentru care sunt procesate. De exemplu, daca efectuati o achizitie online de la noi, vom pastra datele referitoare la achizitia dvs., astfel incat sa putem efectua contractul specific pe care l-ati incheiat si apoi vom pastra datele cu caracter personal pe o perioada care ne permite sa gestionam sau sa raspundem oricaror reclamatii, intrebari sau preocupari legate de achizitie.

Datele dvs. pot fi, de asemenea, pastrate astfel incat sa putem continua sa va imbunatatim experienta.

Pastram datele identificabile pe care le colectam direct in scopuri de vizare cat mai putin timp posibil, dupa care luam masuri pentru a le sterge definitiv.

Vom revizui in mod activ datele cu caracter personal pe care le detinem si le vom sterge in siguranta sau, in unele cazuri, le vom anonimiza, atunci cand nu mai exista o nevoie legala, de afaceri sau de consum.

Care sunt drepturile dvs.?

Daca procesam datele dvs. cu caracter personal, aveti mai multe drepturi asupra modului in care datele sunt procesate si puteti exercita aceste drepturi in orice moment. Va oferim o prezentare generala a acestor drepturi mai jos impreuna cu ceea ce implica acest lucru pentru dvs. Puteti sa va exercitati drepturile trimitand un mesaj la adresa de email desk@osmyum.ro sau ne puteti trimite o solicitare completand pe site-ul nostru formularul Contact.

 • Dreptul de a fi informati. Aveti dreptul sa primiti informatii clare, transparente si usor de inteles cu privire la modul in care utilizam datele cu caracter personal si drepturile dvs. Prin urmare, va furnizam informatii in aceasta Declaratie.
 • Dreptul la acces si rectificare. Aveti dreptul sa accesati, sa corectati sau sa actualizati datele dvs. cu caracter personal in orice moment. Intelegem importanta acestui lucru si daca doriti sa va exercitati drepturile, va rugam sa ne contactati.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sunt portabile. Aceasta inseamna ca pot fi mutate, copiate sau transmise electronic in anumite situatii.
 • Dreptul de a fi omise. In anumite situatii, aveti dreptul sa solicitati stergerea datelor. Daca doriti sa stergeti datele cu caracter personal pe care le detinem, va rugam sa ne anuntati si vom lua masuri rezonabile pentru a raspunde solicitarii dvs. in conformitate cu cerintele legale. Daca datele cu caracter personal pe care le colectam nu mai sunt necesare in nici un scop si nu trebuie sa le pastram, vom face tot posibilul pentru a le sterge, distruge sau dezidentifica definitiv.
 • Dreptul de a restrictiona procesarea. In anumite situatii, aveti dreptul de a restrictiona procesarea datelor dvs. cu caracter personal.
 • Dreptul de a refuza. In anumite circumstante, aveti dreptul sa refuza anumite tipuri de procesare, inclusiv procesarea pentru marketingul direct (de exemplu: sa primiti e-mailuri de la noi cu anunturi sau sa fiti contactati cu diverse oportunitati).
 • Dreptul de a face o sesizare la o autoritate de supraveghere. Aveti dreptul sa faceti o sesizare directa la orice autoritate de supraveghere locala cu privire la modul in care procesam datele dvs. cu caracter personal.
 • Dreptul de a va retrage acordul. Daca v-ati dat acordul la tot ceea ce facem cu datele dvs. cu caracter personal (mai exact, folosim acordul ca baza legala pentru procesarea datelor dvs. cu caracter personal ), aveti dreptul sa va retrageti acordul in orice moment (desi, daca faceti acest lucru, nu inseamna ca tot ce am facut cu datele dvs. cu caracter personal cu acordul dvs. pana in acel moment este ilegal). Va puteti retrage oricand acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal, contactandu-ne cu detaliile furnizate mai jos.
 • Drepturi legate de procesul decizional automat. Aveti dreptul de a accepta o decizie bazata exclusiv pe prelucrarea automata si care produce efecte juridice sau de alta natura asupra dvs. In special, aveti dreptul:
  • sa obtineti interventie umana;
  • sa va exprimati punctul de vedere;
  • sa obtineti o explicatie a deciziei la care s-a ajuns dupa o evaluare; si
  • sa atacati o astfel de decizie.

Puteti obtine informatii suplimentare si sfaturi despre drepturile dvs. de la autoritatea de reglementare a protectiei datelor.

Cum ne contactati?

Daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la Precizarile de confidentialitate sau la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Companie sau daca doriti sa faceti o sesizare cu privire la o posibila incalcare a legilor locale privind confidentialitatea, va rugam sa ne trimiteti un mesaj la adresa de email desk@osmyum.ro.

Daca problema dvs. poate fi mai substantiala, este posibil sa va solicitam mai multe informatii. Toate aceste probleme substantiale primesc un raspuns. Daca raspunsurile primite nu sunt satisfacatoare, puteti trimite o sesizare autoritatii de supraveghere ANSPDPC. Daca ne solicitati, ne vom stradui sa va furnizam informatii despre mijloacele relevante pentru sesizari care ar putea fi aplicabile situatiilor dvs.

Cum actualizam prezenta declaratie?

Vom actualiza prezenta Declaratie de confidentialitate atunci cand este necesar pentru a reflecta feedbackul clientilor si modificarile produselor si serviciilor noastre. Cand vom posta modificari la aceste precizari, vom revizui data „Ultimei actualizari” din partea de sus a acestor precizari. Daca modificarile sunt semnificative, vom furniza o declaratie mai evidenta (inclusiv, pentru anumite servicii, notificare prin e-mail cu privire la Declaratia de confidentialitate). Vom pastra, de asemenea, versiunile anterioare ale prezentei Declaratii de confidentialitate intr-o arhiva pentru a le revizui daca doriti.

Nu va vom reduce drepturile in conformitate cu prezenta Declaratie de confidentialitate fara acordul dvs.